Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla škole poskytnuta dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský.

Název Projektu: OP JAK v ZUŠ Sokolov

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004157

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na jedno nebo kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.